‘ Just Now ’ เพิ่งจะรู้
Children’s book illustration ภาพประกอบหนังสือนิทานเด็ก

” During your childhood and teenage years… it is difficult to comprehend the love and affection coming from father. Why did he do those things? Why did he have to worry so much? It is the realisation that you have reached adulthood when you are able to answer those puzzling questions and truly understand how much a Father’s love is worth.”

“เมื่อจากครั้งยังเด็ก ความรักเอ็นดูที่พ่อสื่อสารออกมาไม่เคยเข้าถึงจิตใจของเราเลย พ่อทำไปทำไม บางครั้งความห่วงใยของพ่อ เราตอบกลับไปด้วยการแสดงออกที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ แล้วก้อถึงเวลาที่เราเติบโต และเรียนรู้ความรักของตัวเอง ถึงตอนนี้ถึงเพิ่งจะมารู้ว่า ความรักจากพ่อที่เคยไม่สามารถเข้าใจนั้น คืออะไร..”